Sportplan Dutch Transplant Cycling Team (2019-2020) – concept

Sportplan: Dutch Transplant Cycling Team (2019 – 2020)

Inhoud.

Inleiding

 1. Trainingen algemeen
 2. Activiteiten, 2019 – 2020
 3. Toertochten i.s.m. Cycling club Give & Live(?)
 4. Krachtraining
 5. Trainingsschema’s
 6. MTB activiteit
 7. Begeleiding nieuwe leden
 8. Selectie voor ETG en WTG.
 9. Spaarmogelijkheid
 10. Sponsoring
 11. Verslaglegging activiteiten
 12. Dagelijks bestuur Dutch Transplant Cycling club

Bijlage: opdracht formulering SET

Inleiding.

Het bestuur van de stichting Sport en Transplantatie (SET) heeft de intentie uitgesproken meer de breedtesport, dan alleen maar de wedstrijdsport, als uitgangspunt voor de SET te willen ondersteunen. Voor de wielerploeg, die vooral wedstrijd georiënteerd is gaat dit betekenen dat ook wij meer in de breedte gaan kijken naar deelnemers aan het fietsen. Het gaat niet meer alleen over racen en winnen maar ook over meedoen en een prestatie leveren die bij je past. Meer richting toertocht idee dan richting wedstrijden. In dit sportplan 2019 – 2020 wordt aan die nieuwe beweging aandacht besteed.

Dit conceptplan komt voort uit de opdrachtformulering voor de sportcoördinator van de wielerploeg (zie bijlage) maar het omvat uit de aard van specifieke problemen van de fietsgroep meer dan alleen de punten zoals die daarin aan de orde komen.

Door jullie ingediende op- en aanmerkingen zullen kunnen leiden tot aanpassing van dit plan. Geef dus vooral aan wat je mist of wat eruit kan of moet. Er wordt op verschillende momenten hierna een voorstel gedaan of een vraag aan jullie voorgelegd. Ik kom binnenkort met een lijst met die punten erop bij jullie terug met het verzoek daarop dan te willen reageren. Daarna wordt wat mij betreft dit concept omgezet in een definitief plan.

 • Trainingen algemeen

Allereerst moet me van het hart dat ondanks de inspanningen de afgelopen jaren van Nico Langedijk en Erik Pul de opkomst op de trainingen niet echt om over naar huis te schrijven is geweest. Het heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat zij beiden de handdoek in de ring hebben gegooid. Beiden verdienen complimenten en onze dank voor datgene wat ze gedaan hebben.

Deze voorgaande notie maakt dat ik me op voorhand al zorgen maak over de opkomst. Ik begrijp dat iedereen veel andere verantwoordelijkheden heeft, maar ik wil jullie toch allemaal oproepen de trainingen zoals die nu staan gepland in je agenda te zetten en die ook vast te houden. Als je niet opkomt dagen doe je niet alleen jezelf maar ook de anderen tekort. Het is niet leuk om met een handjevol mensen de baan op te gaan en te trainen. De trainingsintensiteit is, om geen overvolle agenda’s te krijgen, teruggeschroefd.

Oproep: houd de trainingsdata vrij en kom a.u.b.!

Het is een eigen verantwoordelijkheid voorafgaand aan de trainingen je eigen gezondheid te checken en daarover in geval van twijfel (kun je meedoen of niet?) dit met de coördinator van de wielergroep (of zijn vervanger) te bespreken. Overigens geldt dit in mindere mate voor deelname aan ETG en WTG: daar moeten verklaringen omtrent de gezondheid worden ingeleverd bij het organiserend comité. Zij kunnen je deelname weigeren.  Voor iedere deelnemer geldt intern de richtlijn dat als je tussen je aanmelding voor het WTG/ETG en het inleveren van de gezondheidsverklaring iets overkomt dan moet je daarvan melding maken bij de coördinator. Eventueel in overleg met de arts van de WTG begeleidingsteam zal bezien worden of het verantwoord is deel te nemen.

Basisconditie en het gereed zijn voor het deelnemen aan trainingen voor de ETG en WTG wedstrijden is, zoals aangegeven een eigen verantwoordelijkheid. Op de centrale trainingen kun je zien waar je ten opzichte van de anderen staat. Er wordt een opkomst registratie (zoals gevraagd wordt door de SET) door de coördinator bijgehouden. Aan- of afwezigheid is op zich geen hard criterium voor de selectie voor ETG/WTG, maar kan eventueel wel door de coördinator worden meegewogen.

We gaan er vanuit dat we in de aanloop naar WTG en/of ETG  een aantal keren de begeleiding van een wielertrainer zullen weten te realiseren. In overleg met hem zullen we meer specifieke (technische of tactische) trainingsstof proberen aan te laten bieden. Er is zicht op een nieuwe trainer, ik hoop daar binnenkort meer over te kunnen zeggen

Voor de WTG en ETG vinden dus nog maar een beperkt aantal centrale trainingen plaats. De trainingen zijn steeds zo opgezet dat ‘s morgen de training worden afgewerkt en ’s middags kan worden deelgenomen aan een van de (KNWU basis lidmaatschap vereist) wedstrijden, die op het parcours in Nieuwegein worden gehouden. Voor degenen die daaraan niet willen deelnemen zal de mogelijkheid er zijn deel te nemen aan een toertocht(je) in de omgeving van de wielerbaan.

Oproep: houd de trainingsdata vrij en kom a.u.b.!

 • Activiteiten 2019 – 2020.

De volgende data staan op dit moment min of meer vast en kun je in je agenda NOTEREN.

12 oktober 2019: centrale training Nieuwegein

Basisprogramma centrale trainingen:

10 tot 12 uur: trainingen / rijden op de wielerbaan (inhoudelijk wordt hier nog op terug geko   men

12.15 tot 12.45 uur: lunch en bespreking

13.00 – 15 uur toertocht voor de liefhebbers en mogelijkheid tot rijden van een wedstrijd voor de wedstrijdrijders.

25 januari 2020:  (nog onder voorbehoud) krachttraining en MTB dag op het POTC Zuidlaren. Zie verder bij punt 4.

25 april 2020: centrale training Nieuwegein (oefenen tijdrit 10 km)

13 juni 2020: centrale training Nieuwegein

31 juli t/m 9 augustus 2020: Europese kampioenschappen in Dublin.

Mei 2021: WTG Houtston.

Noot: het zou leuk zijn om al in 2020 een soort van Nederlands kampioenschap te kunnen organiseren (in de klassen zoals we die van het WTG kennen) maar ik weet niet of dat haalbaar zal zijn. Hier zal nader onderzoek naar worden ingesteld.

Noot 2: getracht wordt in de tijd die ligt tussen de verschillende data toertochten te gaan rijden.

 • Toertochten i.s.m. Cycling club Give & Live

Eerder al hebben meerdere mensen aangegeven wel vaker deel te willen nemen aan een gezamenlijke toertocht i.p.v. aan specifieke wedstijdtrainingen. We kunnen daarvoor uiteraard elk op zich in de NTFU agenda gaan kijken, maar er bestaat misschien ook een andere mogelijkheid.

Ik ben doende met het opzetten van een overleg met de onder dit kopje hiervoor genoemde club. Kortheidshalve verwijs ik eerst naar de site van de Cycling club (graag lezen) die te vinden is via de site van de Stichting Donerik en Friends. Het betreft een samenwerkingsverband tussen genoemde Stichting en het UMCG Groningen. Het ledenbestand bestaat overwegend uit mensen die zijn getransplanteerd, donor zijn  of ze maken deel uit van het medisch personeel dat overwegend iets te maken heeft met transplantatie van organen, van UMCG, Martini ziekenhuis Groningen of het Isala ziekenhuis In Zwolle. Van de SET leden is er een aantal ook lid van deze club.

Op hun site staat het programma (op hoofdlijnen) dat ze draaien, we zijn samen bezig te bezien in hoeverre we mensen van onze club kunnen laten aansluiten bij het programma dat zij draaien en andersom uiteraard. Op die manier fietst iedereen altijd in een groep die overwegend bestaat uit mensen die getransplanteerd zijn. Een eerste stap in de richting van een concrete samenwerking is al gezet. Op de training van 12 oktober a.s. zullen 5 (tot nu opgegeven) mensen van hen deelnemen.

Voorstel: we gaan, voortbordurende op de eerste voorzichtige stapjes die al zijn gemaakt, de gesprekken aan en proberen tot een goede samenwerking tussen beide clubs te komen.

 • Krachttraining (gepland 25 januari 2020)

De afgelopen twee winters hebben we steeds eenmaal een krachttraining van onze coach Nico gehad. De eerste keer hebben we een dag besteed aan trainen in de hal In Amsterdam en afgelopen januari (Politie opleidingscentrum in Zuidlaren)  hebben we ’s middag besteed aan een rondje op de ATB. Voor zover iemand niet in het bezit was van een MTB kon deze van de politie worden geleend. Ik zal met de leiding van het POTC in overleg treden en vragen of we dit seizoen weer van hun faciliteiten gebruik mogen maken. Doelstelling is om dit in januari 2020 te organiseren. Nico (voor degene die hem niet kent hij is fysio bij de Marine in Den Helder) heeft aangegeven dit ook nu weer voor zijn rekening te willen nemen.

Voorstel: gelet op het feit dat hier vooral positieve reacties op zijn gekomen zou ik willen voorstellen deze dag op een soortgelijke manier weer in te gaan vullen. Het is gelijk een mooie start van het nieuwe jaar, er kan eventueel met een aantal mensen bij mij worden overnacht maar ook andere opties kunnen worden onderzocht als daar behoefte aan is.

 • Trainingsschema’s.

Ter voorbereiding op WTG en ETG was het afgelopen jaren mogelijk om aan de hand van door Nico opgestelde trainingsschema’s zelf toe te werken naar deze wedstrijden. Als je gaat trainen door gebruik te maken van deze schema’s mag je er vanuit gaan dat tegen de tijd dat een van de wedstrijden gereden wordt je in een voor jou optimale conditie zult verkeren. Voor degenen die dit willen blijft deze mogelijkheid ook in het komende seizoen bestaan. Inmiddels heeft Nico aangegeven hier het komende seizoen wel werk van te willen blijven maken. Voorwaarde is dan wel dat je er serieus mee aan de slag gaat, hij begeleidt je in voorkomende gevallen op afstand, maar jij moet het werk doen. Ik kan het van harte aanbevelen, mijn conditie is daardoor duidelijk beter geworden.

Verzoek: degenen die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, melden dat bij mij en ik verzorg het contact tussen jou en Nico.

 • MTB activiteit.

In het najaar / winter zijn we afgelopen jaren uitgenodigd geweest door Gijs om bij zijn vereniging in Brabant te komen MTB’en. Waarvoor dank. Vanwege het feit dat je daar als je geen MTB hebt, en die leden hebben we,  niet aan mee kunt doen hebben we vooralsnog besloten dat niet meer als SET te organiseren.

Voorstel: we laten de MTB dag dit jaar achterwege

 • Begeleiding nieuwe fiets-leden.

Uit de eerder genoemde opdrachtformulering komt voort dat nieuwe leden een buddy uit de al bestaande groep moeten krijgen. In de betreffende notitie staat (punt 12) dat deze door de Sportcoördinator (ik dus…) zullen worden benoemd. Op zich is dit denk ik een goed idee dat we over moeten nemen. Ik ben er alleen geen voorstander van dat ik gebruik ga maken van dit aanwijsmodel. Het lijkt me dat we voldoende verstandige mensen in de groep hebben die zich hier voor zullen aanmelden en die in voorkomende gevallen dit op zich willen nemen.

Niet benoemd wordt wat van een buddy mag worden verwacht maar ik denk dat hierbij op z’n minst hoort de opvang op trainingen en het bellen van het lid na een training. Op- en aanmerkingen daarna door te geven aan de coördinator want daarvan kunnen we leren. Emotionele begeleiding of iets wat die kant opgaat hoort er wat mij betreft niet bij, daarvoor kan het betreffende lid (iedereen geldt dat voor overigens) mij bellen. We kijken dan samen wat we kunnen betekenen.

Voorstel: ik stel voor dat ik samen met de al aanwezige oudere (in tijd dat ze lid zijn in dit geval) leden steeds ga bezien wie van hen als begeleider van het betreffende nieuw lid gaat optreden.

 • Selectie voor ETG en WTG

Aangezien het ETG buiten de scoop van de SET selectie criteria valt, ligt deelname aan deze activiteit vooralsnog bij iedere deelnemer. Inschrijven gaat overigens wel via de SET.

Voor beide activiteiten geldt (nog) dat trainingsopkomst mee bepalend kan zijn voor selectie voor de games. Daarnaast kan worden meegewogen, de vraag, of de deelnemer activiteiten heeft ontplooid die het proces van donor tot patiënt en/of getransplanteerden op enigerlei wijze ten goede hebben kunnen komen. Hoe meer activiteiten door iemand zijn ontplooid hoe hoger de positieve scores…

Nu we meer in de richting van de breedtesport gaan, staan wat mij betreft alle selectiecriteria ter discussie. De vraag of steeds iedereen mee kan doen en mag doen is een vraag die zich zelden zal voordoen, want niet iedereen zal willen of kunnen deelnemen. De vraag is of er überhaupt nog gebruik van selectiecriteria moet worden gemaakt of dat iedereen die wil mee kan en mag doen?

Vooralsnog is het zo dat van de coördinator gevraagd wordt een voorstel aangaande de uitzending naar de WTG te doen aan het bestuur. Omdat ik toch ergens op moet kunnen toetsen heb ik gesteld, zoals hiervoor al aangegeven,  dat in principe elke aspirant (WTG/ETG) deelnemer voorafgaand aan de deze activiteiten op z’n minst op één centrale training van de SET heeft laten zien dat hij of zij op een racefiets uit de voeten kan. Het gaat dan niet zozeer om het realiseren van hoge snelheden maar meer om te laten zien of je een korte koers of een tijdrit op het parkoers in Nieuwegein aan kunt. Een uitzondering hierop kan op verzoek worden gemaakt voor degenen die aan kunnen tonen deel te hebben genomen aan een door de KNWU of een andere wielerorganisatie georganiseerde wielrenwedstrijd, als een koers of een tijdrit.

Mogelijk moet in de toekomst alleen nog worden bezien of iemand de fysieke gesteldheid heeft om verantwoord mee te kunnen doen? Kortom hier ligt nog een uitdaging voor het bestuur van SET.

Voorstel: we gaan over de uiteindelijk te hanteren selectiecriteria met het bestuur en de sportcommissie in gesprek en proberen hierover snel duidelijkheid te krijgen. De ideeën hieromtrent zullen uiteraard door ons met jullie worden besproken. Ideeën zijn echter welkom. Tot zolang hanteren we de hiervoor geformuleerde richtlijn.

 • Spaarmogelijkheid

Gelet op het feit dat de kosten voor WTG zowel als ETG steeds verder oplopen, o.a. door het gebrek aan sponsoren, is het misschien een idee om een individueel spaarsysteem op te zetten. Uit ervaring weet ik dat het moeilijker is om zelf geld aan de kant te leggen, maar als je deel kunt nemen aan een spaarsysteem is dat vaak makkelijker. Een jaar lang sparen om al een belangrijk deel van de uiteindelijke kosten van jezelf te kunnen dekken kan net de aanzet zijn om wel mee te kunnen gaan naar beide of een van beide internationale activiteiten.

We zullen om dit te kunnen realiseren samen een rekening moeten openen (brengt beperkte kosten met zich mee) waar het geld gestort en bewaard wordt en t.z.t teruggestort wordt naar je eigen rekening.  De hoogte van het bedrag dat je wilt sparen is uiteraard afhankelijk van jezelf.

Voorstel: we creëren, als daar behoefte aan blijkt te zijn, een spaarmogelijkheid voor de wielergroep deelnemers. De voorwaarden waaronder we dit vorm willen en kunnen geven zullen we nog verder moeten uitwerken.

 1. Sponsoring

Voor de SET is het de laatste tijd ingewikkeld om geld van sponsoren te krijgen. Dit heeft als gevolg dat er op bijvoorbeeld trainingsfaciliteiten bezuinigd (moet) gaan worden. Voor het nieuwe seizoen (19-20)  is het budget dat voor de wielergroep beschikbaar is, zo werd me door Ruurd Valkenburg meegedeeld, is teruggebracht van 1000 euro naar 750 euro. Over de manier waarop we van dat geld gebruik kunnen en mogen maken, heb ik nog geen nadere kaders gekregen. Hierover zal ik nog overleg met Erik, Ruurd of Bert Hartman (penningmeester)  moeten hebben. Duidelijk is dat hoe dan ook vooralsnog via SET – centraal er niet meer maar eerder minder geld beschikbaar komt.

Dit zal gevolgen kunnen hebben voor sponsoring van WTG, ETG, trainingen, kleding van SET, etc. Hoe kunnen we als fietsgroep dit gebrek aan sponsoring en financiële steun opvangen is een vraag die aandacht verdient, vandaar het volgende.

Het voorgaande noopt tot het bedenken van en zoeken naar sponsormogelijkheden voor de wielergroep sec. Ik heb begrepen dat andere sportafdelingen van de SET al iets in deze richting hebben weten te realiseren. Sponsoring voor nieuwe kleiding maar ook voor het kunnen geven van (aanvullende) vergoedingen aan mensen zoals de trainer en de coach zijn natuurlijk wenselijk.

Ook is het eigenlijk wenselijk dat we geld weten te generen om bijdragen (subsidies) aan de deelnemers (die dat nodig hebben) te kunnen geven. Hierbij valt te denken aan reiskosten naar trainingen maar ook deelname aan WTG en ETG zouden daarbij kunnen horen.

Een aantal van ons heeft de afgelopen jaren kans gezien om voor zichzelf een sponsor te vinden. Het kan een idee zijn dit verder te ontwikkelen. Wat kunnen we dat betreft van elkaar leren, hoe zou je een eigen sponsor kunnen vinden?

Voorstel:  Ik zou willen voorstellen dat vanuit de wielergroep  een aantal mensen zich over het probleem van de sponsoring gaan buigen. Ze gaan onderzoeken of en hoe sponsoring in algemene zin, dus in de breedte van de wielergroep, gerealiseerd zou kunnen worden. Ook zou de commissie een lijst met tips kunnen maken waaruit je kunt putten om voor jezelf een sponsor te kunnen vinden.

 1. Verslag activiteiten

Ook dit punt staat benoemd in de opdrachtformulering (punt 5). De verslagen worden o.a. gebruikt voor de site van SET en het Facebook account van SET. Daarnaast zal het gebruikt kunnen worden voor het Facebook account zowel als het Twitter account van het Dutch Transplant Cycling Team waarvoor de verantwoordelijkheid bij de groep zelf ligt.

Eerder hebben Bart en ik dacht ook Jan Fennema aangegeven zich hierover te willen buigen. Zou mooi zijn als het daarmee geregeld is.

Vraag: zijn er naast Jan Fennema en Bart Rienties anderen die zich hiervoor willen inzetten?

 1. DTT Commissie.

Ik heb niet de behoefte maar ook niet de tijd om alle activiteiten die zoal moeten plaatsvinden alleen te (kunnen) doen. Ik zou daarom graag een aantal mensen om me heen willen hebben die samen met mij een of meerdere activiteiten onder z’n of haar vleugels gaat nemen. Erik en Bart hebben zich bereid verklaard met me mee te willen doen, wie nog meer?

 Je zou daarbij kunnen denken aan de volgende thema’s: sponsoring en kleding, financiën waaronder beheerder spaaroptie, trainingen en trainingsschema’s, internationale contacten, coördinatie toertochten, communicatie.

Wie wil zich melden om een van deze activiteiten of een combinatie daarvan onder zijn hoede te nemen? Uiteraard kunnen ook meerdere mensen een commissie vormen en samen iets gaan doen bij voorbeeld het vormen van een kledingcommissie of een sponsorcommissie of beide tegelijk…etc.

Ik hoor graag ideeën van jullie.

Jakob Bos